Podmínky účasti celoročního studia

Formy studia a podmínky účasti

Každý seminář je jednotlivou akcí, na kterou se lze přihlásit samostatně. Zájemci o celý cyklus se mohou stát účastníky celoročního studia, které je cenově zvýhodněno a absolventi získají certifikát za ucelené vzdělání v oblasti ájurvédy a přírodní medicíny. Ceny za každou z forem studia stanoví ceník. Podmínkou účasti na semináři je závazná přihláška k příslušné formě studia a úhrada kursovného před zahájením akce na základě zaslané faktury a v termínu její splatnosti. Úhrady ve splátkách nejsou možné. Úhrady po splatnosti popř. hotovostní platby (v případě pozdního přihlášení) musí být předem odsouhlaseny pořadatelem. Po úhradě kursovného má klient nárok na veškeré související informace a případné benefity vztahující se k akcím, na něž je přihlášen, a po jejich absolvování na certifikát, který to osvědčuje.

Přihlášky

Závazné přihlášky se přijímají e-mailem, popř. písemně nebo faxem. Kontakty jsou uvedeny na přihlášce. U elektronického podání stačí místo podpisu vyplnit jméno. Přihlášky se nepřijímají telefonicky. Zájemcem musí být fyzická osoba. Zasláním závazné přihlášky zájemce vyslovuje souhlas se smluvními podmínkami. Zasílá-li přihlášku jiná osoba než zájemce, pořadatel akceptuje fakturační údaje a po úhradě faktury již komunikuje přímo s klientem, není-li dohodnuto jinak. Přihlášky potvrzuje pořadatel do naplnění kapacity daného semináře.

Stornopodmínky a stornopoplatky

Storno 45 a více dnů před zahájením akce je možné za administrativní poplatek 200,- Kč.

Stornopoplatky: 44-15 dnů před akcí 50%, 14-7 dnů 70%, méně než 7 dnů 100% z ceny.

Storno celoročního studia v jeho průběhu není možné a kursovné se nevrací. Pořadatel jej z vážných a doložených důvodů může povolit; avšak zaplacená částka se započte na úhradu plné ceny již absolvovaných jednotlivých seminářů plus stornopoplatky vypočtené analogicky jako u storna jednotlivého semináře. Změna formy studia v průběhu cyklu je možná pouze formou storna a nové přihlášky. Klient nemá nárok na zápočet částek zaplacených za různé formy studia. Pořadatel umožní převod účasti registrovaného klienta na jinou osobu.

Komunikace a odpovědnost

Mezi jednotlivými akcemi probíhá komunikace především e-mailem. Před každým seminářem zašle pořadatel klientům podrobné instrukce (newslettery). Telefonický kontakt je využíván v neodkladných případech a na riziko klienta. Cestu do místa konání akce si zařizuje každý klient sám a na vlastní náklady. Změna místa konání vyhrazena. Na seminářích je přítomen zástupce pořadatele, na něhož se mohou klienti obracet. Ochrana osobních údajů je zaručean zákonem č. 101/2000 Sb.

Plné znění smluvních podmínek je k dispozici zde.

Copyright © 2024 ADVANA - mezinárodní centrum vzdělávání v přírodní medicíně. Všechna práva vyhrazena.